Chinese terms

中英对照工作语言   Chinese-English work terminology

Employment agency  | 职业介绍所 Zhi1ye4jie4shao4suo3 | 雇佣中介机构 Gu4yong4 zhong1jie4 ji1gou4

Agent fee, Recruitment fee  | 中介费 Zhong1jie4 Fei4

Employment Contract | 雇佣合同 Gu4yong4 he1tong1 | 雇佣协议 Gu4yong4 xie1yi4

In-Principle Approval letter | 邀请函 Yao1qing3 han2 | 原则上批准信 Yuan2ze2 shang4 pi1zhun3 xin4

Training course  | 培训课 Pei2xun4ke4

Security deposit  |  担保金 Dan1bao3jin1

Foreign worker levy  | 人头税 Ren2tou2 shui4 | 劳工税 Lao2gong1 shui4

TRANSIENT WORKERS COUNT TOO

客工亦重

Ke4gong1 yi1 zhong4

Work Permit  |  工作准证 Gong1zuo4 zhun3zheng4

S-Pass | S 准证 S zhun3zheng4

Special Pass | 白卡 Bai2ka3 | 特殊准证 Te4shu1 zhun3zheng4

First-time worker | 一劳 Yi1 lao2

Time card  |  打卡记录 Da3ka3 ji4lu4  |  工作卡  Gong2zuo 2ka4   |  工卡 Gong1ka3

Salary  |  薪水 Xin1shui3

Monthly salary  |  月薪预期 Yue4xin1

Total monthly salary  |  月薪总额 Tue4xin1 zong3 e2

Payslip  |  工资单 Gong1zi1dan1

Overtime pay  |  超时工资 Chao1shi2 gong1zi1    |  加班工资 Jia1ban1 gong1zi1

Public holiday  |   公共假期 Gong1gong4 jia4qi1

Allowance  |  补贴 Bu3tie2 | 津贴 Jin1tie1

Deduction  |  扣除 Kou4 chu2 | 扣款 Kou4 kuan3

Saving money | 押金 Ya1jin1

Employer  |  雇主 Gu4zhu3

Boss  |  老板 Lao3ban3

Manager  |  经理  Jing1li3

Foreman  |  领班 Ling3ban1

Accommodation  |  住宿 Zhu4su4

Migrant workers’ dormitory  | 劳工营 Lao2gong1 ying2 | 移民工人宿舍 Yi2min2 gong1ren2 su4she4

Leave  |  休假 Xiu1jia4

Resignation letter  |  离职信 Li2zhi2 xin4  |  辞职信 Ci2Zhi2 xin4

Notice of termination of employment  | 雇佣终止通知书 Gu4yong4 zhong1zhi3 tong1zhi1shu1

Transfer or change employer  |  转换公司 Zhuan3huan4 gong1si1

Work Permit cancelled  | 割掉准证 Ge1diao4 zhun1zheng4 | 取消工作许可证 Qu3xiao1 gong1zuo4 xu3ke3zheng4

Employment Act  |  劳工法 Lao2gong1 fa3

Work Injury Compensation Act  |  工伤赔偿法 Gong1shang1 pei2chang2 fa3

Ministry of Manpower  |  人力部 Ren2li4 bu4

Ministry official  |  部官员 Bu4guan1 yuan2

Tripartitie Alliance for Duspite Management (TADM) | 劳资政纠纷调解联盟 (简称 TADM) Láo2zī1 zhèng4 jiū1fēn1 tiáo2jiě3 lián2méng2

Employment Claims Tribunal (ECT) | 雇佣纠纷索偿庭 (简称 ECT) Gù4yōng1 jiū1fēn1 suo3cháng2 tíng2

Labour court  |  劳工法庭 Lao2gong1 fa2ting3

Labour Court judge (Asst Commissioner for Labour)  | 劳工庭法官 Lao2gong1 ting2 fa2guan1

Immgration & Checkpoints Authority  |  移民与关卡局 Yi2min2 yu3 guan1ka3 ju2

Evidence  | 证据 Zheng4ju4

Documentary (written) evidence  |  书面证据 Shu1mian4 zheng4ju4

Witness | 证人 Zheng4ren2

Copy | 复印件 Fu4yin4 Jian4

Mobile phone number | 手机号码 Shou3ji1 hao4ma3

Video record | 录像 Lu4xiang4

Audio record | 录音 Lu4yin1

Seek help | 求助 Qiu2zhu4

Electronic filing system  |  电子入禀系统 Dian4zi3 ru4 bing3 xi4tong3

Mediation  |  调解 Tiao2jie3

Settlement agreement | 和解 He2jie3

Signature  |  签名 Qian1ming2

Bankrupt  |  破产者 Po4chan3 zhe3

Pay by instalment  |  分期付款 Fen1qi2 fu4kuan3

Foreign jurisdiction  |  外国司法权 Wai4guo2 si1fa3 quan2  |  外国管辖权 Wai4guo2 guan3xia2 quan2

Court  |  法庭 Fa3ting2

Judge  |  法官 Fa3guan1

Judgement  |  判决 Pan4jue2

Judgement order  |  判决令 Pan4jue2 ling4

High Court  |  高等法院 Gao1deng3 fa3yuan2

Sick leave | 病假 Bing4jia4

Medical leave certificate  |  病假条 Bing4jia4 tiao2  |  病假单 Bing4jia4 dan1

Medical leave wages | 病假工资 bing4jia4 gong1zi1

Work-related injury  | 工伤 Gong1shang 1

Work-related accident | 工伤事故 Gong1shang1 shi4gu4

Hospitalised (warded) | 住院 Zhu4yuan4

Discharged from hospital | 出院 Chu1yuan4

Medical report | 医疗报告 Yi1liao2 bao4gao4 | 医学报告 Yi1xue2 bao4gao4 | 医药报告 Yi1yao4 bao4gao4

Work injury compensation | 工伤赔偿 Gong1shang1 pei2chang3

Insurance company | 保险公司 Bao1xian1 gong1si1

Notice of Assessment | 鉴定报告 Jian4ding4 bao4gao4

Permanent incapacity (disability) | 永久伤残 Yong3jiu3 shang1can2 | 永久伤势 Yong3jiu3 shang1shi4

Taxi  |  出租车 Chu1zu1 che1

Bus  |  公车 Gong1che1  |  公汽 Gong1qi4

Lorry | 货车 Huo4che1

Metro (MRT) | 地铁 Di4tie3

Going-back air ticket  |  回程机票 Hui2cheng2 ji1piao4

Check-in luggage  | 托运行李 Tuo1yun4 xing2li3

Passport | 护照 Hu4zhao4

Passport check counter | 护照检查柜台 Hu4zhao4 jian3cha2 gui4tai2

Boarding gate area (of airport) | 登机区域 Deng1ji1qu1yu4