Basic information

Vietnamese

TWC2 là gì?

Transient Workers Count Too (TWC2) là một tổ chức từ thiện phi chính phủ tại Singapore. Chúng tôi hỗ trợ những người lao động nước ngoài đang gặp khó khăn liên quan đến việc làm của họ tại Singapore. Chúng tôi không tính phí cho sự giúp đỡ này.

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Bộ Nhân lực (MOM) để có được giải pháp tốt nhất cho trường hợp của bạn. Không phải tất cả các trường hợp có thể được giải quyết thành công, nhưng chúng tôi sẽ giúp bạn tìm kiếm và thử tất cả các giải pháp có thể có được.

Đối tượng chúng tôi giúp đỡ là ai?

TWC2 cung cấp sự hỗ trợ cho tất cả người nước ngoài làm việc tại Singapore, bao gồm những người có Giấy phép làm việc và S-Passes.

Cần phải biết luật

Người lao động nước ngoài thường không biết luật. Nhưng TWC2 biết và chúng tôi đã giúp đỡ người lao động từ năm 2004. Chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về quyền hạn, lựa chọn của bạn là gì và quy trình sẽ như thế nào đối với trường hợp của bạn.

Không cần đến luật sư

Mặc dù điều quan trọng là phải biết luật nhưng bạn không cần phải nhờ đến luật sư về các vấn đề về việc làm. Vấn đề việc làm thường không được giải quyết thông qua các tòa án mà được giải quyết thông qua Bộ Nhân lực (MOM). Đó là lý do tại sao không cần luật sư. Thay vào đó, TWC2 sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần để đấu tranh cho quyền lợi của mình và giúp bạn liên lạc với MOM. TWC2 sẽ giúp bạn hoàn toàn miễn phí.

Ngược lại, luật sư sẽ tính phí rất cao cho các dịch vụ của họ.

Chúng tôi giúp bạn như thế nào?

Ba loại vấn đề phổ biến nhất mà người lao động nước ngoài phải đối mặt là:

 • Không được thanh toán lương
 • Tranh chấp hợp đồng
 • Tai nạn lao động

Không được thanh toán lương

Trong trường hợp không được thanh toán lương, TWC2 sẽ tư vấn cho bạn cách lấy bằng chứng về mức lương chính xác mà nhà tuyển dụng nên trả cho bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ giúp bạn tính toán chính xác số tiền mà người chủ lao động nợ bạn. Số tiền bao gồm tiền làm thêm giờ, tiền nghỉ lễ và nghỉ phép hàng năm. Bạn phải tính toán chính xác bằng cách sử dụng công thức trong luật và đây là bước TWC2 có thể hỗ trợ bạn. Ngay cả khi MOM tính toán cho bạn, đôi khi vẫn xảy ra lỗi và TWC2 sẽ kiểm tra lại sự tính toán này.

Sau đó, sẽ có các cuộc gặp gỡ tại MOM giữa bạn và người chủ lao động. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tranh luận về trường hợp của bạn và cách trình bày bằng chứng.

Nếu chủ lao động vẫn không trả tiền, chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp tục giải quyết vấn đề tại MOM.

Bạn cũng có thể muốn tìm một công việc mới. TWC2 sẽ giúp bạn xin phép MOM để cho bạn tìm một công việc mới. Bạn cần phải có sự cho phép đó trước khi bạn có thể tìm công việc mới.

Tuy nhiên, TWC2 không phải là nơi môi giới việc làm (chúng tôi không có giấy phép để làm việc đó), nhưng chúng tôi có thể giúp bạn nhận được sự cho phép từ MOM.

Tranh chấp hợp đồng

Nhiều tài liệu ở Singapore được viết bằng tiếng Anh. Bạn có thể thấy khó hiểu về những gì họ nói. Ví dụ, bạn có thể có hợp đồng lao động và bạn không chắc chắn về các điều khoản. TWC2 sẽ đọc nó một cách cẩn thận và giải thích cho bạn.

Nếu bạn có tranh chấp về một điều khoản trong hợp đồng, chúng tôi có thể tư vấn cho bạn quyền của bạn là gì và đề xuất hướng giải quyết.

Ví dụ, một số công nhân chỉ muốn nghỉ việc và về nhà, nhưng trong hợp đồng có cho phép hay không? Các công nhân khác thấy rằng họ được thuê để làm việc rất nhiều giờ liền, bảy ngày một tuần và chủ lao động nói rằng điều đó có nêu trong hợp đồng. Hãy đến TWC2 và chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp.

Tai nạn lao động

Bị tai nạn lao động là một vấn đề rất nghiêm trọng. Không chỉ bạn sẽ không thể làm việc được, mà bạn cần phải điều trị y tế rất tốn kém ở Singapore. Nếu chủ lao động của bạn không cung cấp cho bạn điều trị y tế, bạn có thể làm gì? TWC2 sẽ tư vấn cho bạn về các quyền lợi của bạn theo luật pháp và giúp bạn được điều trị y tế mà bạn đang cần.

Một tai nạn xảy ra tại nơi làm việc và khiến bạn bị thương tật vĩnh viễn sẽ đủ điều kiện nhận bồi thường. TWC2 sẽ tư vấn cho bạn quy trình là gì và lựa chọn của bạn là gì.

Nhiều công nhân thuê luật sư để giài quyết việc này. Điều đó hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, luật sư sẽ lấy một khoản tiền bồi thường làm phí của mình. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được ít tiền hơn.

Làm thế nào để liêm hệ với chúng tôi?

 1. Bạn có thể gọi số điện thoại +65 6297 7564 hoặc 1800 888 1515 vào thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối.
 2. Bạn có thể gửi tin nhắn WhatsApp tới +65 6297 7564 bất cứ lúc nào.
 3. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là +65 6247 7001 vào thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều.
 4. Bạn cũng có thể đến văn phòng của chúng tôi vào thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Địa chỉ của chúng tôi là

Transient Workers Count Too
180B Bencoolen Street #09-01
The Bencoolen
Singapore 189648.

Xem bản đồ bên dưới sẽ cho bạn thấy các trạm tàu điện ngầm gần nhất:

What is TWC2?

Transient Workers Count Too (TWC2) is a non-government charity organisation in Singapore. We assist foreign workers who are facing difficulties in relation to their employment in Singapore. We do not charge for our assistance.

We work closely with the Ministry of Manpower (MOM) to get the best possible solution for your case. Not all cases can be solved successfully, but with our help, all possible solutions will be explored/tried.

Who we help

TWC2 provides assistance to all foreigners working in Singapore. This includes those on Work Permits and S-Passes.

Need to know the law

Foreign workers usually do not know the law. But TWC2 knows, and we have been helping workers since 2004. We can advise you what your rights are, what your options are, and what the process will be for your case.

No need for lawyers

Although it is important to know the law, you do not need to engage a lawyer for employment problems. Employment problems are not usually solved through the courts but solved through MOM. That is why no lawyer is needed. Instead, TWC2 will give you all the information you need to fight for your rights, and help you communicate with MOM. TWC2 will help you for free.

Lawyers, on the other hand, will charge you a lot of money for their services.

How we help

The three most common types of problems faced by foreign workers are:

 • Salary non-payment
 • Contract disputes
 • Injury

Salary non-payment

In cases of salary non-payment, TWC2 will advise you how to get evidence of the correct salary that the employer should have paid you. Then we will help you calculate exactly how much your employer owes you. This includes overtime pay, holiday pay and annual leave. You must calculate correctly using the formula in the law, and this is where TWC2 can assist you. Even if MOM calculates for you, sometimes a mistake is made, and TWC2 will check the calculation for you.

Then there will be meetings at MOM between you and your employer. We will teach you how to argue your case and how to present evidence.

If the employer still does not pay, we will help you take the matter further at MOM.

You may also want to get a new job. TWC2 will help you ask MOM for permission to look for a new job. You need to get that permission before you can do so.

However, TWC2 is not an employment agent (we do not have a licence), but we can help you get the permission from MOM.

Contract disputes

Many documents in Singapore are written in English. You may find it difficult to understand what they say. For example, you may have an employment contract and you are not sure about the details. TWC2 will read it carefully and explain it to you.

If you have some dispute about a detail in the document, we can advise you what your rights are, and suggest a way to solve it.

For example, some workers just want to resign and go home, but does the contract allow it? Other workers find that they are made to work very long hours, seven days a week, and the boss says it is in the contract. Come to TWC2 and we will help you find a solution.

Injury

Suffering an injury is a very serious problem. Not only will you not be able to work, you need medical treatment which is very expensive in Singapore. If your employer does not provide you with medical treatment, what can you do? TWC2 will advise you about your rights under the law, and help you get the medical treatment you need.

An injury that took place at work and that leaves you with a permanent disability will be eligible for compensation. TWC2 will advise you what the process is and what your options are.

Many workers engage lawyers for this. It is completely unnecessary. Furthermore, the lawyer will take part of the compensation as his fee. This means that you will get less.

How to find us

 1. You can call +65 6297 7564 or 1800 888 1515 on Mondays to Fridays from 9am to 9pm.
 2. You can send a WhatsApp message to +65 6297 7564 anytime.
 3. Our office phone number is +65 6247 7001 on Mondays to Fridays from 9am to 6pm.
 4. You can also come to our office on Mondays to Fridays from 9am to 5pm.

Our address is

Transient Workers Count Too
180B Bencoolen Street #09-01
The Bencoolen
Singapore 189648.

See the map below, which also shows the nearest MRT stations.